Artifact [f5a7e70fab]

Artifact f5a7e70fabaebb85d4135903443daa465118da58:


#! /bin/sh

PATH="${PATH}:${HOME}/root/cross-compilers/x86_64-unknown-linux-gnu/bin/"
AR=x86_64-unknown-linux-gnu-ar
CC=x86_64-unknown-linux-gnu-gcc
CXX=x86_64-unknown-linux-gnu-g++
RANLIB=x86_64-unknown-linux-gnu-ranlib
STRIP=x86_64-unknown-linux-gnu-strip
export PATH AR CC CXX RANLIB STRIP

./kitcreator "$@" --host=x86_64-unknown-linux-gnu