Artifact Content

Artifact 3867238257c039a29540eca06ae699d13c7d8454:


#! /bin/sh

./build/make-kit-powermacg5 "$@" --enable-aqua