Diff

Differences From Artifact [3867238257]:

To Artifact [90b249d07a]:


1
2
3
#! /bin/sh

./build/make-kit-powermacg5 "$@" --enable-aqua


|
1
2
3
#! /bin/sh

./build/make-kit-remote powermacg5.vpn.oc9.org "$@" --enable-aqua